Bursa4all

for all traders

מבוא לאסטרטגיות מעוף

דף הבית >> לימוד אופציות >> מבוא לאסטרטגיות מעוף

מאת: אופיר שרקוביק

כללי
שימוש באסטרטגיות השקעה דורש מאיתנו, לפני כניסה לפוזיציה, הערכת מצב של השוק. לאחר ניתוח השוק יש לקבל החלטה על כיוון השוק, וכניסה לאסטרטגיה המתאימה ביותר. לפניכם חלוקה של האסטרטגיות לפי מצבי שוק שונים, וגם אסטרגיות לבעלי תיק מניות שרוצים לגדר התיק על מנת לצמצם סיכונים (או במילים אחרות לישון טוב יותר בלילה)

אסטרטגיות השקעה לפי מצבי שוק
שוק עולה
שוק יורד
שוק עומד
שוק תנודתי

גידור תיק מניות
הדרך הנכונה להשקיע בשוק ההון היא ניהול תיק השקעות עם מינימום סיכונים. לשם השגת מטרה זו עלינו לגדר את תיק ההשקעות כך שכספנו יהיה מוגן מפני תרחיש שלילי שלא לומר קטסטרופלי! המשמעות היא שעל מנת להגן על כספנו עלינו לרכוש תעודת ביטוח על תיק ההשקעות.
כיצד רוכשים ביטוח על תיק מניות? תחילה מעריכים את גובה הביטוח/גידור שתיק המניות שלנו דורש, כדי שנהיה מוגנים מפני ירידות בצורה מלאה, לאחר מכן בוחרים באסטרטגיה המועדפת עלינו,לדוגמא: הגבלת ההפסד והרווח (מינימום סיכון, ביטוח זול) או לחלופין הגבלת ההפסד ואי הגבלת הרווח (סיכון נמוך, ביטוח יקר יחסית).
לחישוב גובה הביטוח והאסטרטגיות השונות לגידור, לחץ כאן: גידור תיק מניות


                                                                                  
 
ארבעת האסטרגיות לשוק עולה הן:
 1. קניית אופצית רכש LONG CALL
 2. כתיבת אופצית מכר PUT
 3. קניית מרווח עולה
 4. קניית חוזה עתידי סינטטי

:להלן הסבר מפורט

1. קניית אופצית רכש LONG CALL

כיצד ניצור את האסטרגיה: נרכוש אופצית רכש CALL

ציפיות: הערכת שוק אופטימית לטווח הקצר

השקעה: עלות ערך האופציה בתוספת עמלות

בטחונות: לא נדרש

רווח: בלתי מוגבל

הפסד: מוגבל לערך האופציה

נקודת איזון: מחיר מימוש בתוספת עלות רכישת האופציה

השפעת הזמן: שלילית. ככל שקרב מועד הפקיעה, ערך האופציה קטן

דוגמא
נרכוש אופצית רכש  CALL 850 תמורת פרמיה של 2500 שח. ערך המדד כיום הוא 870
בגרף הנל נראה שהערך המקסימלי להפסד הוא ערך האופציה - כ 2500 שח, והרווח אינו מוגבל.

נקודת איזון כאשר המדד 875.
 
מדד  תשלום פרמיה תקבול מהאופציה רווח/הפסד לרודש
800 2500 0 2500-
810 2500 0 2500-
820 2500 0 2500-
830 2500 0 2500-
840 2500 0 2500-
850 2500 0 2500-
860 2500 1000 1500-
870 2500 2000 500-
880 2500 3000 500
890 2500 4000 1500
900 2500 5000 2500
 
הצגה גרפית:
2. כתיבת אופצית מכר PUT

כיצד ניצור את האסטרגיה: נמכור אופצית PUT

ציפיות: הערכת שוק אופטימית או אמונה ביציבות השוק

השקעה: לא נדרש, מתקבל תקבול חיובי בעת המכירה

בטחונות: נדרש

רווח: מוגבל לגובה תקבול הפרמיה של האופציה

הפסד: לא מוגבל

נקודת איזון: מחיר מימוש פחות עלות רכישת האופציה

השפעת הזמן: חיובית.

דוגמא:
נמכור אופצית מכר PUT 830 תמורת 2500 שח.
במידה וערך המדד בפקיעה מעל 830, התקבול בסך 2500 שח הוא הרווח שלנו (רווח מירבי).
נקודת האיזון היא 805, מתחת לנקודה זו נרשום הפסד (ההפסד אינו מוגבל).
מדד פרמיה תקבול מהאופציה רווח הפסד לכותב
780 2500 5000 2500-
790 2500 4000 1500-
800 2500 3000 500-
810 2500 2000 500
820 2500 1000 1500
830 2500 0 2500
840 2500 0 2500
850 2500 0 2500
860 2500 0 2500
870 2500 0 2500
880 2500 0 2500
 
הצגה גרפית:
 3. קניית מרווח עולה

כיצד ניצור את האסטרגיה:
ישנן שתי אפשרויות:
אפשרות 1: קנית אופצית CALL במחיר מימוש X, ומכירת אופצית CALL במחיר מימוש  Y גבוה יותר (Y>X)
אפשרות 2: קנית אופצית PUT במחיר מימוש X, ומכירת אופצית PUT במחיר מימוש Y גבוה יותר (Y>X)

ציפיות: צפי לעליה מתונה או הסיכוי לעליות גדול מהסיכוי לירידות, מתאים לשמרנים

השקעה: עלות האופציה במחיר מימוש X פחות התקבול מהאופציה במחיר מימוש Y

בטחונות: לא נדרש

רווח: מוגבל

הפסד: מוגבל

נקודת איזון: מחיר מימוש X + עלות האסטרטגיה

דוגמא:
נקנה CALL 830 תמורת 2500 שח ונמכור CALL 840 עבור תקבול של 2100 שח.
סה"כ עלות האסטרטגיה: 400- שח.
הפסד מקסימלי 400 שח (עלות האסטרטגיה), והרווח המקסימלי הוא 600 שח כאשר המדד פוקע מעל 840.
נקודת האיזון: 834.
 
מדד LONG CALL 850 SHORT PUT 850 רווח/הפסד
800 0 5000- 5500-
810 0 4000- 4500-
820 0 3000- 3500-
830 0 2000- 2500-
840 0 1000- 1500-
850 0 0 500-
860 1000 0 500
870 2000 0 1500
880 3000 0 2500
890 4000 0 3500
900 5000 0 4500
 
הצגה גרפית:
 
מדד LONG CALL 830 SHORT CALL 840 רווח הפסד
780 0 0 400-
790 0 0 400-
800 0 0 400-
810 0 0 400-
820 0 0 400-
830 0 0 400-
840 1000 0 600
850 2000 1000- 600
860 3000 2000- 600
870 4000 3000- 600
880 5000 4000- 600
 

הצגה גרפית:4. קניית חוזה עתידי סינטטי

כיצד ניצור את האסטרגיה: נרכוש אופצית רכש CALL במחיר מימוש X, ונמכור אופצית מכר PUT במחיר מימוש X

ציפיות: הערכת שוק אופטימית ללא הערכת טווח זמן או רגישות לתנדותיות נכס הבסיס

השקעה: עלות ערך אופצית CALL פחות הפרמיה שמתקבלת מאופצית PUT

בטחונות: נדרש

רווח: בלתי מוגבל

הפסד: בלתי מוגבל

נקודת איזון: מחיר מימוש X בתוספת  עלות הפוזיציה

השפעת הזמן: לא משפיעה

דוגמא:
נרכוש אופצית CALL 850 תמורת 3000 שח, ונמכור אופצית PUT 850 עבור תקבול של 2500 שח
עלות החוזה תהיה 500 שח (3000-2500).
נקודת האיזון 855


הצגה גרפית:


                                                                     
                                                                   

                                                                                          חזרה למעלה
 
ארבעת האסטרגיות לשוק יורד הן:
 1. קניית אופצית מכר LONG PUT
 2. כתיבת אופצית רכש SHORT CALL
 3. קניית מרווח יורד
 4. מכירת חוזה עתידי סינטטי
:להלן הסבר מפורט

1. קניית אופצית מכר LONG PUT

כיצד ניצור את האסטרגיה: נרכוש אופצית מכר PUT

ציפיות: המשקיע מאמין בירידות חזקות בטווח הקצר

השקעה: עלות ערך האופציה בתוספת עמלות

בטחונות: לא נדרש

רווח: בלתי מוגבל

הפסד: מוגבל לערך האופציה

נקודת איזון: מחיר מימוש פחות עלות רכישת האופציה

השפעת הזמן: שלילית. ככל שקרב מועד הפקיעה, ערך האופציה קטן

דוגמא
נרכוש אופצית רכש  PUT 850 תמורת פרמיה של 2500 שח. ערך המדד כיום הוא 870
בגרף הנל נראה שהערך המקסימלי להפסד הוא ערך האופציה - כ 2500 שח, והרווח אינו מוגבל.
נקודת איזון כאשר המדד 835.
 
מדד  תשלום פרמיה תקבול מהאופציה רווח/הפסד לרוכש
800 2500 6000 3500
810 2500 5000 2500
820 2500 4000 1500
830 2500 3000 500
840 2500 2000 500-
850 2500 1000 1500-
860 2500 0 2500-
870 2500 0 2500-
880 2500 0 2500-
890 2500 0 2500-
900 2500 0 2500-
 
 
הצגה גרפית:

2. כתיבת אופצית רכש SHORT CALL

כיצד ניצור את האסטרגיה: נמכור אופצית CALL

ציפיות: הערכת שוק פסימית בטווח הקצר

השקעה: לא נדרש, מתקבל תקבול חיובי בעת המכירה

בטחונות: נדרש

רווח: מוגבל לגובה תקבול הפרמיה של האופציה

הפסד: לא מוגבל

נקודת איזון: מחיר מימוש פלוס עלות רכישת האופציה

השפעת הזמן: חיובית.

דוגמא:
נמכור אופצית רכש CALL850 תמורת פרמיה של 2500 שח. ערך המדד הוא 870
במידה וערך המדד בפקיעה מתחת ל 850, התקבול בסך 2500 שח הוא הרווח שלנו (רווח מירבי).
נקודת האיזון היא 875, מעל לנקודה זו נרשום הפסד (ההפסד אינו מוגבל).
מדד פרמיה תקבול מהאופציה רווח הפסד לכותב
800 2500 0 2500
810 2500 0 2500
820 2500 0 2500
830 2500 0 2500
840 2500 0 2500
850 2500 0 2500
860 2500 1000 1500
870 2500 2000 500
880 2500 3000 500-
890 2500 4000 1500-
900 2500 5000 2500-
 
 
הצגה גרפית:
   3. קניית מרווח יורד

כיצד ניצור את האסטרגיה:
ישנן שתי אפשרויות:
אפשרות 1: מכירת אופצית CALL במחיר מימוש X, וקניית אופצית CALL במחיר מימוש  Y גבוה יותר (Y>X)
אפשרות 2: מוכרים אופצית PUT במחיר מימוש X, וקונים אופצית PUT במחיר מימוש Y גבוה יותר (Y>X)

ציפיות: צפי לירידה מתונה או הסיכוי לירידות גדול מהסיכוי לעלות, מתאים לפסימים ולשמרנים .

השקעה: עלות האופציה במחיר מימוש X פחות התקבול מהאופציה במחיר מימוש Y

בטחונות: לא נדרש

רווח: מוגבל

הפסד: מוגבל

נקודת איזון: מחיר מימוש Y פחות עלות האסטרטגיה


דוגמא:
נמכור PUT 830 תמורת 1600 שח ונקנה PUT 840 עבור תקבול של 1200 שח.. ערך המדד הוא 850.
סה"כ עלות האסטרטגיה: 400- שח.
הפסד מקסימלי 400 שח (עלות האסטרטגיה), והרווח המקסימלי הוא 600 שח כאשר המדד פוקע מעל 840.

נקודת האיזון: 836.
מדד עלות האסטרטגיה SHORT PUT 830 LONG PUT 840 רווח הפסד
800 400- 3000- 4000 600
810 400- 2000- 3000 600
820 400- 1000- 2000 600
830 400- 0 1000 600
840 400- 0 0 400-
850 400- 0 0 400-
860 400- 0 0 400-
870 400- 0 0 400-
880 400- 0 0 400-
890 400- 0 0 400-
900 400- 0 0 400-
 

הצגה גרפית:

4. מכירת חוזה עתידי סינטטי

כיצד ניצור את האסטרגיה: נמכור אופצית רכש CALL במחיר מימוש X, ונקנה אופצית מכר PUT במחיר מימוש X

ציפיות: הערכת שוק פסימית ללא הערכת טווח זמן או רגישות לתנדותיות נכס הבסיס

השקעה: עלות ערך אופצית PUT פחות הפרמיה שמתקבלת מאופצית CALL

בטחונות: נדרש

רווח: בלתי מוגבל

הפסד: בלתי מוגבל

נקודת איזון: מחיר מימוש X פחות עלות הפוזיציה

השפעת הזמן: לא משפיעה

דוגמא:
נרכוש אופצית PUT 850 תמורת 3000 שח, ונמכור אופצית CALL 850 עבור תקבול של 2500 שח
עלות החוזה תהיה 500 שח (2500-3000).

נקודת האיזון 845.
מדד עלות החוזה SHORT CALL 850 LONG PUT 850 רווח/הפסד
800 500- 0 5000- 5500-
810 500- 0 4000- 4500-
820 500- 0 3000- 3500-
830 500- 0 2000- 2500-
840 500- 0 1000- 1500-
850 500- 0 0 500-
860 500- 1000 0 500
870 500- 2000 0 1500
880 500- 3000 0 2500
890 500- 4000 0 3500
900 500- 5000 0 4500
 
 
הצגה גרפית:


 


 
                                                                        
                                                                       

                                                                                              חזרה למעלה
 
שלושת האסטרגיות לשוק עומד הן:
 1. קניית פרפר -LONG BUTTERFLY
 2. מכירת אוכף
 3. מכירת שוקת
:להלן הסבר מפורט

1. קניית פרפר -LONG BUTTERFLY

כיצד ניצור את האסטרגיה:
קניית CALL במחיר מימוש X, מכירת שני CALL במחיר מימוש Y (כאשר Y>X ), וקניית אופצית CALL במחיר מימוש Z (כאשר Z>Y). ההפרשים בין X ל Y ובין Y לZ בד"כ זהים.

ציפיות: צפיה ליציבות מחיר נכס הבסיס סביב מחיר המימוש Y, מתאימה לשמרנים מכיוון שמגבילה את ההפסד משני הכיוונים.

השקעה: ההפרש בין עלות האופציות במחיר מימוש X ו Z, לבין התקבול שמתקבל ממכירת שתי אופציות במחיר מימוש Y

בטחונות: לא נדרש

רווח: מוגבל

הפסד: מוגבל לעלות הפרפר

נקודת איזון: מחיר מימוש X ועוד עלות ביצוע האסטרטגיה או מחיר מימוש Z פחות עלות הפוזיציה

השפעת הזמן:  תלוי בזמן שנשאר ובמחיר נכס הבסיס. כאשר המחיר מחוץ לטווח בין X ל Z ההשפעה שלילית.

דוגמא
נרכוש אופצית רכש  CALL 860 תמורת פרמיה של 2100 שח.
נמכור שתי אופציות CALL 870 תמורת תקבול של 1500 שח לאופציה (סה"כ נקבל 3000 שח)
נרכוש אופצית CALL 880 תמורת 1030 שח
סה"כ עלות הפרפר 130 שח (2100-3000+1030). ערך המדד כיום הוא 870

בגרף הנל נראה שהערך המקסימלי להפסד הוא עלות הפרפר- כ 130 שח, והרווח מוגבל ל 870 שח במידה והפקיעה תהיה 870.
נקודת איזון כאשר המדד 861.3 או 878.7.

בטבלה ניתן לראות את התקבולים ביום הפקיעה ואת סיכום רווח והפסד של האסטרטגיה.
מדד LONG CALL 860 SHORT 2X CALL 870 LONG CALL 880 סה"כ תקבול רווח/הפסד לרודש
800 0 0 0 0 130-
810 0 0 0 0 130-
820 0 0 0 0 130-
830 0 0 0 0 130-
840 0 0 0 0 130-
850 0 0 0 0 130-
860 0 0 0 0 130-
870 1000 0 0 1000 870
880 2000 2000- 0 0 130-
890 3000 4000- 1000 0 130-
900 4000 6000- 2000 0 130-
 
 
הצגה גרפית: 
2. מכירת אוכף- בהמשך...
3. מכירת שוקתבהמשך...
 


                                                                            
 
                                                                             

                                                                                                      חזרה למעלה
 
שלושת האסטרגיות לשוק תנודתי הן:
 1. מכירת פרפר -SHORT BUTTERFLY
 2. קניית אוכףבהמשך...
 3. קניית שוקתבהמשך...
:להלן הסבר מפורט

1. מכירת פרפר -SHORT BUTTERFLY

כיצד ניצור את האסטרגיה:
מכירת CALL במחיר מימוש X, קניית שתי CALL במחיר מימוש Y (כאשר Y>X ), ומכירת אופצית CALL במחיר מימוש Z (כאשר Z>Y). ההפרשים בין X ל Y ובין Y לZ בד"כ זהים.

ציפיות: צפיה לשינוים במחיר נכס הבסיס אשר יובילו את מחיר המדד מחוץ לטווח בין X ל Z.

השקעה: מתקבל פרמיה מביצוע האסטרטגיה שמורכבת מהתקבול שהתקבל עבור מכירת שתי האופציות במחיר מימוש X ו Z פחות ההשקעה בקנית שתי אופציות במחיר מימוש Y.

בטחונות: לא נדרש

רווח: מוגבל. הרווח יהיה מירבי כאשר מחיר נכס הבסיס יהיה מתחת ל X או מעל Z.

הפסד: מוגבל. ההפסד יהיה מירבי אם מחיר נכס הבסיס יהיה שווה Y.

נקודת איזון: מחיר מימוש X ועוד תקבול מביצוע האסטרטגיה או מחיר מימוש Z פחות התקבול מביצוע הפוזיציה

השפעת הזמן:  תלוי בזמן שנשאר ובמחיר נכס הבסיס.

דוגמא
נמכור אופצית רכש  CALL 860 תמורת פרמיה של 2100 שח.
נקנה שתי אופציות CALL 870 תמורת תקבול של 1500 שח לאופציה (סה"כ נקבל 3000 שח)
נמכור אופצית CALL 880 תמורת 1030 שח
סה"כ עלות הפרפר 130 שח ( תקבול חיובי של 130 שח). ערך המדד כיום הוא 870

בגרף הנל נראה שהערך המקסימלי להפסד הוא - כ 870 שח (כאשר המחיר שווה ל Y) , והרווח מוגבל ל 130 שח.
נקודת איזון כאשר המדד 861.3 או 878.7.

בטבלה ניתן לראות את התקבולים ביום הפקיעה ואת סיכום רווח והפסד של האסטרטגיה.

 
מדד SHORT CALL  860 LONG 2X CALL 870 SHORT CALL 880 סה"כ תקבול רווח/הפסד לרודש
800 0 0 0 0 130
810 0 0 0 0 130
820 0 0 0 0 130
830 0 0 0 0 130
840 0 0 0 0 130
850 0 0 0 0 130
860 0 0 0 0 130
870 1000- 0 0 1000- 870-
880 2000- 2000 0 0 130
890 3000- 4000 1000- 0 130
900 4000- 6000 2000- 0 130
 
 
הצגה גרפית:
2. קניית אוכף- בהמשך...
3. קניית שוקת- בהמשך...


                                                                           

                                                                                         חזרה למעלה
 

על האתר

אתר זה מיועד לכל מי שמתעניין במסחר בבורסה ושוק ההון.
מטרת האתר לשמש כשולחן עבודה עבור הסוחר לשימוש יומי.
מימין קישורים פנימיים שמחולקים לשני תפריטים: כלים לסוחר ולימוד שוק ההון.
משמאל קשורים חיצוניים לאתרים שימושיים (מופיע בעמוד הבית בלבד).

אודות

אתר זה הוקם עבור סוחרים, למטרות לימוד והעשרה בלבד.
אין לראות בתכנים המפורסמים כהמלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך
.

 

צור קשר

support@bursa4all.co.il
טל' 052-2501592
 
לייבסיטי - בניית אתרים